สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ว 551)

image เอกสารแนบ