สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

image เอกสารแนบ