สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม (ว 1338)

image เอกสารแนบ