สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (ว 114 (ป))

image เอกสารแนบ