สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

การใช้สัญญาณวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนรอบ ธ.ค. 64 และผู้มีสิทธิใหม่

         ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้คัดเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่รอบทดแทนธันวาคม 2564

ผลปรากฏว่า AIS เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยผู้มีสิทธิสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail ของหน่วยงาน) ทั้งนี้ AIS จะส่ง Link ไปยังเลขหมายของผู้มีสิทธิ