Accessibility Tools

สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กรมบัญชีกลาง)image

เนื่องจากไฟล์วีดีโอมีขนาดใหญ่ ควรรับชมผ่าน wifi