สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) (ว 814)

image เอกสารแนบ