สำนักบริหารทรัพย์สิน
News
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจัดทำข้อมูลรายงานทะเบียนทรัพย์สิน (ว 1016) แจ้งราคาขั้นต่ำในการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเมื่อพ้นจากเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) (ว 1003) บัญชีนวัตกรรมไทย (ว 993) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 (ว 994) อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 971)
e-Book ที่น่าสนใจ

+

สื่อการเรียนการสอน


 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+