สำนักบริหารทรัพย์สิน
กลุ่มบริหารงานหลังตรวจรับพัสดุ