สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ว 102 (ป))

image เอกสารแนบ